Categories
Refusal

If you’re not selfish, you can’t survive


Kurosawa
Rashomon (1950)